Zmeny v podnikateľskej legislatíve od roku 2017

Pozrite si prehľad dôležitých zmien v podnikateľskej legislatíve.

Zmeny pre živnostníkov a iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) od roku 2017

Zmeny pre zamestnávateľov od roku 2017


Zmeny v daňovej legislatíve od roku 2017

 • Sadzba dane z príjmov pre firmy klesne na 21 %. Prvýkrát sa nižšia sadzba dane z príjmov použije v daňovom priznaní za rok 2017.
 • Zrušia sa daňové licencie. Kalendárny rok 2017, resp. hospodársky rok začatý v roku 2017 bude posledný, za ktorý sa budú platiť daňové licencie. O zaplatené daňové licencie bude možné aj po ich zrušení znížiť daňovú povinnosť, ak bude vyššia ako suma hypoteticky platenej daňovej licencie.
 • Dividendy a likvidačné zostatky sa budú zdaňovať 7 % zrážkou dane. Dani budú podliehať dividendy vyplatené zo zisku dosiahnutého za zdaňovacie obdobie, ktoré začne 1.1.2017 a neskôr (napr. za rok 2017). Likvidačné zostatky sa zdania, ak firma vstúpi do likvidácie 1.1.2017 a neskôr. Zdaňovať sa bude celá suma dividend, bez limitu či odpočítateľných položiek. Od likvidačného zostatku bude možné odpočítať výšku splateného vkladu (napr. výšku vkladu do základného imania pri založení s.r.o.). Likvidačný zostatok tak v konečnom dôsledku nemusí podliehať zdaneniu.
 • Viaceré sprísnenia v oblasti transferového oceňovania. Zavádzajú a rozširujú sa viaceré definície, ktoré majú univerzálnejší výklad. V praxi však môžu spôsobiť interpretačné rozdiely. Za úmyselné zníženie dane prostredníctvom transakcií medzi závislými osobami budú daňové úrady ukladať pokuty v dvojnásobnej výške.
 • Vyššie poplatky za odsúhlasenie použitia metódy ocenenia transakcií medzi závislými osobami. Novinkou je tiež, že tieto poplatky fixné. Pre vnútroštátne transakcie pôjde o sumu 10 000 eur a pre cezhraničné transakcie o sumu 30 000 eur.
 • Zjednodušenie fakturácie pri dodaní stavebných prác alebo tovaru s inštaláciou alebo montážou. Ak platiteľ DPH (dodávateľ) vystaví faktúru inému platiteľovi DPH (odberateľovi) a uvedie na ňu text „prenesenie daňovej povinnosti“, povinnosť odviesť DPH má jednoznačne odberateľ.
 • Úroky zo zadržaných nadmerných odpočtov DPH. Pri dlhotrvajúcej daňovej kontrole budú daňové úrady povinné vyplatiť úroky zo zadržaných nadmerných odpočtov DPH. Nadmerný odpočet bude zadržaný, ak nebude vrátený do 6 mesiacov od dátumu jeho vrátenia, ak by daňová kontrola nezačala. Minimálna sadzba úroku je 1,5 % ročne za každý deň zadržania nadmerného dopočtu DPH. Kontrolovaný subjekt si však musí plniť svoje povinnosti pri správe daní, inak mu nárok na úrok zanikne.
 • Vyrubovací rozkaz – nový inštitút pre vyrubenie dane bez povinnosti vykonať daňovú kontrolu. Daňový úrad bude mať možnosť vyrubiť daň aj na základe vlastného odhadu prostredníctvom vyrubovacieho rozkazu. Pôjde o rozhodnutie daňového úradu, ktoré ak nebude podnikateľ rešpektovať, na jeho základe môže daňový úrad začať daňové exekučné konanie.

Ďalšie zmeny v podnikateľskej legislatíve od roku 2017

 • Registračná daň (poplatok) sa bude platiť pri každom prepise auta. Od februára 2017 bude platiť nový systém platenia poplatkov za prepis (zmenu držiteľa) motorových vozidiel kategórie L, M1 a N1 (okrem kategórie N1 s max. tromi miestami na sedenie). Výška registračnej dane (poplatku) bude závisieť od výkonu motora v kW a veku vozidla. Registračná daň (poplatok) sa bude platiť pri každom prepise (zmene držiteľa), nie len pri prvej evidencii v SR.
 • Jednoduchá spoločnosť na akcie bude novou právnou formou podnikania. Bude vhodná najmä pre začínajúcich podnikateľov, najmä startupy. Zákonná požiadavka na minimálne základné imanie (štartovací kapitál) je stanovená na 1 euro. V rámci tejto právnej formy podnikania existujú aj flexibilné možnosti pre vstup, zotrvanie a výstup investora.
 • Povinná elektronická komunikácia so štátnymi inštitúciami pre firmy od 1.7.2017. Po tomto dátume budú štátne inštitúcie firmám doručovať dokumenty do elektronických (úradných) schránok. Prístup do elektronických (úradných) schránok budú mať členovia štatutárneho orgánu, napríklad konatelia s.r.o. Avšak, aby sa do elektronickej (úradnej) schránky vedeli prihlásiť, musia mať vydaný elektronický občiansky preukaz (eID kartu) a aktivovaný zaručený elektronický podpis (ZEP). Právne účinky elektronicky doručených dokumentov budú rovnaké, ako sú právne účinky doručených (napr. poštou) listinných dokumentov.

 

Ak chcete mať prehľad o novinkách a povinnostiach vždy po ruke, stiahnite si aplikáciu BiznisInfo.