Podmienky ochrany osobných údajov

 1. Vymedzenie pojmov

  Na účely týchto podmienok sa rozumie:

  „Prevádzkovateľom“ Združenie mladých podnikateľov Slovenska, IČO: 42 178 886, so sídlom Cukrová 14, 813 39 Bratislava, kontaktný email: [email protected];

  „Dotknutou osobou“ osoba, ktorá vo vlastnom mene alebo v zastúpení Prevádzkovateľovi poskytuje svoje osobné údaje na nižšie uvedené účely, t. j. návštevník Internetových stránok Prevádzkovateľa, uchádzač o členstvo u Prevádzkovateľa, člen Prevádzkovateľa alebo záujemca o účasť na podujatí Prevádzkovateľa;

  „Internetovými stránkami“ stránky Prevádzkovateľa na internetovej doméne zmps.sk;

  „Nariadením“ nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR);

  „Zákonom“ zákon č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 2. Spracúvanie osobných údajov pri odbere newslettera

  Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely zasielania informácií o novinkách z podnikateľského prostredia, o súťažiach, anketách, prieskumoch, podujatiach a iných aktivitách Prevádzkovateľa (newsletter), sú: emailová adresa Dotknutej osoby.

  Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je:

  1. oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v informovaní svojich členov o aktivitách Prevádzkovateľa, pokiaľ je Dotknutá osoba zároveň členom Prevádzkovateľa. Odber newslettera je možné kedykoľvek ukončiť kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej Prevádzkovateľovi;
  2. Súhlas Dotknutej osoby, ktorá nie je členom Prevádzkovateľa, udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej Prevádzkovateľovi.

  Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newslettera Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania.

  Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové služby, správu Internetových stránok, správu CRM systémov Prevádzkovateľa, správu newsletterových kampaní, prípadne sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní.

  Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, s výnimkou prípadnej segmentácie podľa miesta bydliska či miesta podnikania Dotknutej osoby, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

  Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

  Newsletter nie je určený pre Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.

 3. Spracúvanie osobných údajov pri podaní prihlášky k členstvu u Prevádzkovateľa

  Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely podania a vyhodnotenia prihlášky k členstvu u Prevádzkovateľa, t. j. na posúdenie, či uchádzač o členstvo spĺňa podmienky v zmysle záväzných stanov Prevádzkovateľa, sú: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, emailový a telefonický kontakt Dotknutej osoby.

  Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je súhlas Dotknutej osoby, udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, bez ktorého by vyplnenie, odoslanie a posúdenie prihlášky k členstvu nebolo možné.

  Osobné údaje budú spracované odo dňa podania prihlášky k členstvu do vzniku členstva v zmysle stanov Prevádzkovateľa, po ktorú je tento súhlas možné kedykoľvek odvolať, a následne po dobu trvania členstva u Prevádzkovateľa, kedy Prevádzkovateľ uvedené údaje spracúva na iné účely a na základe iného právneho základu, než súhlasu Dotknutej osoby.

  Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové služby, správu Internetových stránok a správu CRM systémov Prevádzkovateľa.

  Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

  Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

  Možnosť podania prihlášky k členstvu nie je určená pre Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.

 4. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s členstvom u Prevádzkovateľa a s účasťou na Podujatiach Prevádzkovateľa

  Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely vyhotovenia a následného použitia fotografií a videozáznamov z podujatí Prevádzkovateľa, sú: podobizne Dotknutých osôb zachytené na fotografiách a videozáznamoch. Okrem týchto údajov môže Prevádzkovateľ v niektorých prípadoch spracúvať tiež údaje o zdravotnom stave Dotknutej osoby v súvislosti s prevenciou šírenia nákazlivých chorôb.

  Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov, konkrétne prvej z vyššie spomínaných skupín, je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v ochrane jeho majetku a v informovaní verejnosti o podujatiach prostredníctvom jeho Internetových stránok a sociálnych sietí, ako aj vo vyhodnocovaní záujmu o jeho podujatia s cieľom ich neustáleho zlepšovania. Právnym základom druhej z vyššie spomínaných skupín je jednak oprávnený záujem prevádzkovateľa spočívajúci v zabezpečení plnenia všeobecne záväzných protiepidemiologických opatrení, a ďalej ochrana zdravia ďalších účastníkov podujatia. Osobné údaje budú spracované po dobu, po ktorú ich Prevádzkovateľ môže vyžadovať z dôvodu obhajoby svojich právnych nárokov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

  Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať vyhotovenie, úpravu a zverejňovanie fotografií a videozáznamov, alebo ktorý môže zaisťovať webhostingové služby, správu Internetových stránok či sociálnych sietí a správu CRM systémov Prevádzkovateľa.

  Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

  Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

 5. Spracúvanie osobných údajov na podujatiach Prevádzkovateľa

  Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely vyhotovenia a následného použitia fotografií a videozáznamov z podujatí Prevádzkovateľa, sú: podobizne Dotknutých osôb zachytené na fotografiách a videozáznamoch.

  Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v ochrane jeho majetku a v informovaní verejnosti o podujatiach prostredníctvom jeho Internetových stránok a sociálnych sietí, ako aj vo vyhodnocovaní záujmu o jeho podujatia s cieľom ich neustáleho zlepšovania.

  Osobné údaje budú spracované po dobu, po ktorú ich Prevádzkovateľ môže vyžadovať z dôvodu obhajoby svojich právnych nárokov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

  Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať vyhotovenie, úpravu a zverejňovanie fotografií a videozáznamov, alebo ktorý môže zaisťovať webhostingové služby, správu Internetových stránok či sociálnych sietí a správu CRM systémov Prevádzkovateľa.

  Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

  Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

 6. Spracúvanie osobných údajov pri zriadení a využívaní užívateľského účtu na Internetových stránkach

  Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely vytvorenia a vedenia užívateľského účtu Dotknutej osoby – člena na Internetových stránkach, sú:

  meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, emailový a telefonický kontakt a informácie o podnikateľskej činnosti Dotknutej osoby, bez ktorého by vytvorenie užívateľského účtu na Internetových stránkach nebolo možné.

  Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov (získaných pri podaní prihlášky k členstvu alebo počas používania užívateľského účtu) je súhlas Dotknutej osoby udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

  Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie užívateľského účtu, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania. Počas tejto doby môže byť súhlas Dotknutej osoby kedykoľvek odvolaný, v dôsledku čoho Prevádzkovateľ zároveň zruší jej užívateľský účet na Internetových stránkach.

  Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové služby, správu Internetových stránok a správu CRM systémov Prevádzkovateľa.

  Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov. Osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť sprístupnené ďalším Dotknutým osobám – členom Prevádzkovateľa, ktoré majú zriadený vlastný užívateľský účet.

  Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

  Možnosť vytvorenia užívateľského účtu na Internetových stránkach nie je určená pre Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.

 7. Spracúvanie osobných údajov pri využívaní kontaktných formulárov na Internetových stránkach

  Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely zodpovedania otázky, pripomienky či podmetu Dotknutej osoby, odoslaného cez Internetové stránky, sú: meno, emailový a telefonický kontakt Dotknutej osoby.

  Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je súhlas Dotknutej osoby udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

  Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o odpoveď Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania. Počas tejto doby môže byť súhlas Dotknutej osoby kedykoľvek odvolaný, v dôsledku čoho Prevádzkovateľ nemôže reagovať na jej otázku, pripomienku či podmet.

  Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové služby, správu Internetových stránok a správu CRM systémov Prevádzkovateľa.

  Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

  Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

  Možnosť vytvorenia kontaktného formulára na Internetových stránkach nie je určená pre Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.