Podnikateľský plán pre učiteľov stredných škôl

Podnikateľský plán pre učiteľov stredných škôl

V priebehu 1. polroka 2018 (2. školského polroka) sme na piatich vybraných stredných školách Bratislavského kraja zrealizovali projekt Praktický a moderný podnikateľský plán pre učiteľov stredných škôl , ktorého sa zúčastnilo takmer 200 žiakov.

Prečo stredné školy?

Prieskumy, ktoré sme v minulosti realizovali so zapojením mladých respondentov, ktorí buď len uvažovali o štarte vlastného podnikania alebo už reálne podnikali, poukazujú na zaujímavé fakty:

  • existuje značný nesúlad medzi tým, ako mladí ľudia vnímajú realitu (mladí „ešte“ nepodnikatelia) a aká v skutočnosti je (mladí „už“ podnikatelia), napríklad vo vnímaní výšky potrebného kapitálu na štart vlastného podnikania,
  • každý štvrtý mladý podnikateľ štartuje svoje podnikanie bez prípravy. Bez akejkoľvek prípravy sa na podnikanie dalo až 26 % mladých podnikateľov v SR, približne pätina robila prieskum trhu a zákazníckych potrieb, len 2 percentá sa poradili s odborníkom,
  • nformácie a vedomosti získané v škole sú u mladých podnikateľov uvádzané ako druhý najčastejší zdroj informácií o podnikaní (až pre 43% respondentov, po podnikateľských portáloch, ktoré sú uvádzaný ako najčastejší zdroj).

Z toho vyplýva, ak zvýšime kvalitu vzdelávacieho procesu už v škole, zvýšime vnímanie potreby kvalitnej prípravy ešte pred štartom podnikania a zároveň skvalitníme relevantný zdroj získavania informácií o podnikaní pre mladých ľudí, zvýšime tak šance na podnikateľský úspech mladých ľudí. A zároveň vieme pozitívne ovplyvniť vnímanie bariér na štart vlastného podnikania a zatraktívniť podnikanie, ako formu sebarealizácie mladých ľudí na trhu práce.

Prečo podnikateľský plán?

Téma podnikateľského plánu (biznis plánu) sa dnes objavuje v učebných osnovách, a to nielen na stredných odborných školách podnikania, a je okrem praktického života mladých ľudí využiteľná aj pri študentských súťažiach alebo neskôr na vysokých školách. Kľúčovým problémom je, že biznis plán je vnímaný (nielen zo strany mladých ľudí) ako slohová práca, pri ktorej ide o množstvo vyprodukovaného textu a z praktického hľadiska ako dokument, ktorý využije podnikateľ jedine vtedy , ak žiada banku o úverové financovanie. V praxi ale nie je dôležité množstvo vyprodukovaného textu, ale to, aby človek, ktorý uvažuje o štarte vlastného podnikania mal premyslené veci (napr. spočítané komplet náklady, marže, kapacity) a neprišiel o peniaze a roky života v neúspešnom podnikaní , ale dosiahol podnikateľský úspech.

Našim zámerom pri tvorbe projektu bolo:

  • vytvoriť atraktívny učebný materiál pre učiteľov a žiakov,
  • sprostredkovať aktuálny pohľad na problematiku,
  • učiteľom uľahčiť prácu a poskytnúť inšpiráciu a materiály na zatraktívnenie a spestrenie vyučovacích hodín.

Vytvorili sme pre učiteľov atraktívne materiály, ktoré na seba nadväzujú, ale dajú sa využiť aj flexibilne, t. j. ako celok „od A po Z“, alebo poslúžia len ako doplnok k vyučovacím materiálom, ktoré učitelia využívajú už dnes na vyučovaní problematiky podnikania a biznis plánov.

Pre učiteľov sú k dispozícii tieto výstupy projektu:

  • publikácia, ktorá slúži na úvod do problematiky a rozšírenie vedomostí,
  • prezentácie, ktoré vedia viete využiť na hodinách,
  • pracovný zošit plný námetov na aktivity pre žiakov.

Pripravený materiál sme pilotne vyskúšali na rôznych typoch stredných škôl (od gymnázií, cez hotelovú akadémiu, až po stredné odborné školy). Projekt sa stretol s veľkým záujmom vyučujúcich, ale aj žiakov. To nás utvrdilo v tom, že má význam v aktivitách tohto typu pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku . Teší nás, že dopyt po spolupráci zo strany škôl je veľký, ako aj priestor na spoluprácu. Do budúcna plánujeme spoluprácu so vzdelávacím sektorom rozšíriť aj o pravidelné workshopy, inšpiratívne prednášky s úspešnými členmi ZMPS, ako aj spoluprácu na ŠVOČ. Všetko bude závisieť od našich kapacít...

V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte.

Projekt podporil Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis. Za podporu srdečne ďakujeme!