Poznáme výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2016!

Zo 49 nominovaných opatrení v roku 2016 získala prvé miesto v ankete Byrokratický nezmysel roka na základe on-line hlasovania povinnosť podnikateľov overovať, či zamestnanci ich dodávateľov nepracujú načierno. Overovanie všetkých skutočností, ktoré definujú nelegálnu prácu, je však prakticky nemožné.

Ktoré byrokratické absurdity bodovali?

Výber byrokratických absurdít bol aj v tomto roku pestrý. Podnikatelia zaslali do tohtoročnej ankety 49 námetov, z ktorých zástupcovia podnikateľských organizácií vybrali finálovú desiatku. „Výber byrokratických nezmyslov aj v tomto roku odzrkadľoval celú škálu problémov, s ktorými sa musia podnikatelia vedieť vysporiadať, ak chcú na Slovensku podnikať a dodržiavať pravidlá,“ konštatuje Ján Solík, predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska. „V tomto ročníku sa žiaľ potvrdil trend z uplynulého roku a medzi nomináciami od podnikateľov sa objavilo značné zastúpenie problémov, ktoré možno označiť za nové, pretože vznikli v dôsledku legislatívy prijatej v tomto alebo minulom roku,“ dodáva Solík.

O víťazovi rozhodlo on-line hlasovanie, ktoré prebiehalo od 08.12.2016 do 29.12.2016 a zapojilo sa doň celkovo 1151 respondentov. Byrokratickým nezmyslom roka 2016 je na základe on-line
hlasovania povinnosť podnikateľov overovať, či zamestnanci ich dodávateľov nepracujú načierno. Overovanie všetkých skutočností, ktoré definujú nelegálnu prácu, je však prakticky nemožné. Táto povinnosť získala 22 % hlasov.

S tesným výsledkom na druhom mieste s 21 % skončila jedna z povinností ilustrujúca absurdné ustanovenia nového zákona o odpadoch. Podľa tohto zákona sa v roku 2016 stala väčšina podnikateľov výrobcom obalových či neobalových výrobkov, aj keď v skutočnosti nič nevyrábajú. Ak napríklad dajú svojim zákazníkom na tovar vrecko, musia sa registrovať na Ministerstve životného prostredia v Registri výrobcov obalov a splniť si množstvo ďalších povinností.

Tretiu priečku v pomyselnom rebríčku byrokratických absurdít obsadil s takmer 15 % problém ilustrujúci nerovnaký prístup úradov k porovnateľným administratívnym úkonom. Kým zmena sídla firmy v obchodnom registri stojí 33 €, obdobný úkon v registri Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny napríklad v prípade personálnych agentúr môže stáť až 500 €.

Medzi ďalšími povinnosťami, ktoré bodovali, bol zákaz predaja tataráku, zatiaľ čo jedlá zo surových rýb sa ponúkať môžu, nemožnosť vstupovať do elektronických schránok zriadených pre firmy iba pomocou mena a hesla, tak ako je to v iných krajinách, či povinnosť podnikateľov dávať úradníkom na schválenie videá či fotky zhotovené dronom.

„Anketa Byrokratický nezmysel aj v tomto roku ukázala, že na Slovensku stále existuje množstvo nezmyselných, nereálnych, zbytočných, či navzájom si odporujúcich povinností,“ konštatuje Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska. „Vo finálovej desiatke sme zároveň videli viacero reprezentantov problémov, ktoré sú širšie. Či už ide o problematiku nového zákona o odpadoch, či problémy v legislatíve týkajúcej sa nelegálneho zamestnávania,“ dodáva Oravec. „Lepšia regulácia a odstraňovanie nezmyselnej byrokracie je bezpochyby beh na dlhé trate. Dobrou správou je však zavedenie nových pravidiel pre regulačný proces a zriadenie Centra lepšej regulácie v Slovak Business Agency. Verme, že prispejú k čo najmenšiemu počtu nominácií v budúcich rokoch,“ dopĺňa Marián Letovanec zo Slovak Business Agency.

Výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2016

Názov Podstata problému Výsledok
Pokutovanie objednávateľa služby za nelegálne zamestnávanie u dodávateľa Podnikatelia si od 18.06.2016 musia overovať, či zamestnanci ich dodávateľov nevykonávajú nelegálnu prácu. Overovanie všetkých skutočností, ktoré definujú nelegálnu prácu, je však prakticky nemožné. 22,33 %

Ak podnikateľ dáva zákazníkom na tovar sáčky, musí sa registrovať na ministerstve
Od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon o odpadoch, ktorý podnikateľom spadajúcim pod novú definíciu výrobcov obalov (aj keď reálne žiadne nevyrábajú) ustanovuje množstvo zbytočnej byrokracie. Ak napríklad podnikateľ dáva svojim zákazníkom na tovar sáčky, je považovaný za tzv. výrobcu obalového výrobku. Ako výrobca obalu musí následne uzatvoriť zmluvu s vybraným spracovateľom odpadu a platiť mu dohodnutý poplatok, zaregistrovať sa na Ministerstve životného prostredia SR v Registri výrobcov obalov a plniť si množstvo ďalších povinností.  20,68 %
Zmena sídla firmy za 33 € alebo za 500 € - v závislosti od úradu Ak si podnikateľ zmení sídlo, musí túto skutočnosť oznámiť viacerým úradom. Zatiaľ čo v prípade Obchodného registra sa za zápis zmeny údajov (vrátane sídla) platí súdny poplatok vo výške 33 €, zaevidovanie takejto zmeny sídla na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade agentúry dočasného zamestnávania stojí právnickú osobu až 500 €. 14,51 %
Kontrolóri žiadajú od podnikateľov dokumenty, ktoré majú alebo si vedia vyžiadať od iného úradu Pri väčšine kontrol je potrebné predložiť výpis z OR, pri kontrole Sociálnou poisťovňou žiadajú kontrolóri výkazy, ktoré podnikateľ Sociálnej poisťovni mesačne elektronicky posiela, žiadajú výkazy, ktoré posiela mesačne elektronicky na daňový úrad a žiadajú výpisy z účtu podnikateľa namiesto toho, aby si skontrolovali úhrady na účte svojej inštitúcie a podobne. 9,90 %
Prihlasovanie do elektronických schránok s.r.o. iba s novými občianskymi preukazmi s čipom Zatiaľ čo v iných krajinách EÚ možno do takýchto schránok vstupovať z ktoréhokoľvek miesta na svete iba za pomoci prihlasovacieho mena a hesla, prístup do slovenských elektronických schránok vyžaduje vlastníctvo nového občianskeho preukazu s čipom, čítačku elektronických kariet a špeciálny softvér.  8,43 %
Tatarák je zakázaný, no pokrmy zo surových rýb sú legálne Na rozdiel od iných krajín je tatarák na Slovensku ilegálnou pochutinou. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR z roku 2007 totiž zakazuje v reštauráciách podávať jedlá z tepelne nespracovaného mäsa. Paradoxom je, že ponúkať v podnikoch surové ryby, napr. aj tatarák z lososa či tuniaka alebo obľúbená pochúťka sushi, nie je predmetom tohto zákazu. 8,08 %
Fotografie či videá zhotovené dronom musia úradníci podnikateľom schvaľovať Podnikatelia musia videá či fotografie zhotovené dronom oznámiť úradu a predložiť tento materiál na posúdenie Ministerstvu obrany SR, ktoré určí stupeň utajenia snímkového materiálu. Do posúdenia sa s ním zaobchádza ako s utajovanou skutočnosťou.  7,04 %
E-shopy nemôžu od zákazníkov vyžadovať súhlas s obchodnými podmienkami Zaškrtávacie políčko so súhlasom zákazníka je podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie považované za neprimeranú podmienku, ktorá môže byť pokutovaná. V praxi to znamená, že zatiaľ čo banka alebo mobilný operátor môže v papierovej zmluve odkázať na svoje obchodné podmienky, ktoré sa stanú súčasťou vzťahu so zákazníkom, prevádzkovateľ e-shopu nie. 5,65 %
Konkurenti musia podnikateľovi v advokácii schváliť názov firmy Novela zákona o advokácii a následné uznesenie Slovenskej advokátskej komory zakazuje niektoré názvy firiem, ktoré sú v súlade so svetovými trendami a zároveň dáva predsedníctvu SAK kompetenciu schvaľovať názvy nových advokátskych kancelárií. Z členov predsedníctva sa tak razom stali experti na naming, ktorí budú určovať svojim budúcim konkurentom, či ich meno nie je príliš nápadité a či je dôstojné. 1,91 %
Nereálny termín na oznámenie skončenia uplatňovania "kešovej DPH" Ak musí platiteľ DPH ukončiť režim uplatňovania DPH na základe prijatia platby zo zákonných dôvodov, má povinnosť oznámiť to daňovému úradu do 5 dní, napriek tomu, že vystaviť faktúry za dané obdobie môže zo zákona do 15 dní.  1,47 %

O Byrokratickom nezmysle roka

Byrokratický nezmysel je anticena pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy. Byrokratický nezmysel bol ocenený v roku 2015 v kategórii Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia v súťaži European enterprise promotion awards.

Vyhlasovateľom ankety je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska. Partnermi sú Republiková únia zamestnávateľov a Slovak Business Agency.