Index prekážok v podnikaní mladých 2015

Mladých podnikateľov najviac v podnikaní brzdí daňové a odvodové zaťaženie, časté zmeny legislatívy a množstvo administratívnych povinností.

Združenie mladých podnikateľov Slovenska zverejnilo výsledky Indexu prekážok v podnikaní mladých ľudí na Slovensku v roku 2015. Index na jednej strane hodnotí stav podnikateľského prostredia na Slovensku a na druhej strane vplyv konkrétnych prekážok na firmy mladých podnikateľov a bariéry, ktoré mladých ľudí od podnikania odrádzajú. Do prieskumu, z ktorého je index zostavený za v roku 2015 zapojilo 1145 respondentov. 

10 vybraných zistení z Indexu prekážok v podnikaní mladých 2015

  1. Najväčšie prekážky v podnikaní mladých ľudí v SR predstavuje daňovo-odvodové zaťaženie podnikania, množstvo registračných a administratívnych povinností a nestálosť, resp. príliš časté zmeny legislatívy.
  2. Pôvodcom vysokých a stredne veľkých bariér v podnikaní je štát a jeho regulačná politika - Z 13 analyzovaných vonkajších faktorov prostredia, ktoré vplývajú na podnikanie, bolo mladými podnikateľmi vyhodnotených 5 faktorov ako vysoké alebo stredne veľké prekážky v podnikaní (okrem už uvedených daní a odvodov, administratívnej záťaže, nestálosti legislatívy aj zamestnávateľské povinnosti a prístupnosť verejných zákaziek). 5 hlavných prekážok spôsobuje regulačná politika štátu a správanie sa verejného sektora.
  3. Čím menšia je firma, tým náročnejšie je pre ňu vyrovnať s administratívnymi nárokmi a požiadavkami, ktoré pochádzajú z regulácií - Administratívne povinnosti a neustále meniaca sa legislatíva predstavujú najväčšiu záťaž pre podnikateľov, ktorí podnikajú samostatne, a teda nemajú dostatočné finančné a personálne kapacity na riešenie tejto agendy.
  4. Dostupnosť financovania podnikania je zvládnuteľnou prekážkou, vnímanie situácie sa však líši v závislosti od sektora podnikania - Podnikatelia, ktorých produkcia je náročnejšia na kapitál ako je napríklad poľnohospodárstvo, výroba či obchod vnímajú situáciu kritickejšie ako podnikatelia pôsobiaci v sektore IT, ktorí faktor dostupnosti financovania vôbec nepovažujú za prekážku vo svojom podnikaní.
  5. Problém dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily výrazne zväčšuje, akonáhle má firma viac ako 10 zamestnancov - Dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily patrí podľa mladých podnikateľov k nízkym prekážkam podnikania, no hodnotenie sa výrazne odlišuje v závislosti od odpovedí jednotlivých skupín respondentov. Čím firma zamestnáva viac zamestnancov, tým kritickejšie je hodnotenie. Napríklad podnikatelia zamestnávajúci viac ako 10 zamestnancov označili dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily za stredne veľkú prekážku podnikania, pričom podnikatelia zamestnávajúci do 10 zamestnancov tento faktor hodnotia ako nízku prekážku v podnikaní. Výrazný problém v tejto oblasti majú napríklad podnikatelia v stavebníctve bez ohľadu na to, koľko zamestnancov zamestnávajú.
  6. Akonáhle podnikatelia prerazia v zahraničí, nemajú problém zaplatiť kvalifikovaných zamestnancov - Cena práce kvalifikovanej pracovnej sily je rovnako ako dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily všeobecne hodnotená ako nízka prekážka v podnikaní. Akonáhle však mladí podnikatelia väčšinu svojej produkcie umiestnia v zahraničí, cena práce kvalifikovaných zamestnancov prestáva byť problémom.
  7. Konkurencia, kúpna sila slovenských zákazníkov, ba dokonca ani platobná disciplína nie je pre mladých podnikateľov veľkým problémom - Konkurencia mladých podnikateľov v podnikaní nelimituje. Za nízku bariéru označili kúpnu silu zákazníkov a prekvapujúco aj ich platobnú disciplínu.
  8. Podnikateľské riziko nie je hlavným dôvodom nezáujmu o podnikanie u mladých ľudí - Hlavným dôvodom je mýtus v podobe istoty stabilného príjmu v zamestnaní. Ako druhý najsilnejší dôvod uvádzali respondenti obavy z nízkej kvality podnikateľského prostredia. U žien je táto obava dokonca najsilnejším dôvodom nezáujmu o podnikanie, naopak muži sa nízkej kvality podnikateľského prostredia v SR až toľko neobávajú.
  9. Hlavnou motiváciou, prečo mladí ľudia koketujú s myšlienkou podnikania, je potreba sebarealizácie - Ide o najsilnejší faktor nasledovaný potrebou samostatne rozhodovať o tom, čo, akým spôsobom a kedy bude človek v práci vykonávať. Až tretím najsilnejším faktorom je motivácia dosahovať vyšší príjem.
  10. Mikropôžičky a mentoring sú preferovanou voľbou v podporných programoch pre štart podnikania - Mladí ľudia ako preferovaný nástroj podpory podnikania si zvolili mikropôžičky nasledované možnosťou získať mentora, či možnosťou absolvovania stáže. Z odpovedí respondentov vyplýva, že pri navrhovaní podporných programov je nutné reflektovať špecifické potreby jednotlivých skupín mladých ľudí, ktoré sa líšia v závislosti od veku či statusu.

Čo je Index prekážok v podnikaní mladých?

Cieľom Indexu prekážok v podnikaní mladých je pomocou merateľnej veličiny hodnotiť podnikateľské prostredie očami mladých ľudí, porovnávať jeho vývoj v čase a zároveň zisťovať faktory, ktoré bránia rozvoju podnikania mladých ľudí na Slovensku. Realizácia prieskumu v roku 2015 bola spolufinancovaná z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.