Hlasujte za Byrokratický nezmysel roka 2021

Podnikatelia majú už desiaty raz možnosť hlasovať za Byrokratický nezmysel roka a prostredníctvom tejto “anticeny” upriamiť pozornosť kompetentných na legislatívne opatrenia, ktoré im zbytočne komplikujú život.

Top 10 byrokratických absurdít roka 2021

Do ankety Byrokratický nezmysel roka nominovali podnikatelia a odborná verejnosť v tomto roku 56 námetov. Zástupcovia podnikateľských organizácií z nich vybrali finálovú desiatku, o ktorej prebieha verejné hlasovanie. „Ukazuje sa, že napriek snahe vlády o zlepšovanie podnikateľského prostredia a niekoľkým antibyrokratickým balíčkom, stále nie je o nové podnety núdza,“ konštatuje Simona Mištíková, predsedníčka Združenia mladých podnikateľov Slovenska, ktoré je vyhlasovateľom ankety. „Tohtoročná finálová desiatka odzrkadľuje nominácie, ktoré sme od podnikateľov dostali a oblasti, ktoré medzi nimi boli dominantné. Jednou skupinou sú regulácie, ktoré komplikujú život inovatívnym firmám v oblastiach, kde inovácie takpovediac predbehli legislatívu, druhou skupinou
sú opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 a novou skupinou regulácií, ktoré sa čoraz viac objavujú medzi kandidátmi na byrokratický nezmysel, sú regulácie týkajúce sa školstva. Tie zbytočne zväzujú ruky nielen firmám podnikajúcim v tejto oblasti, ale celému sektoru,“ dopĺňa Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska. „V desiatom ročníku ankety máme, žiaľ, aj jedno nepotešujúce prvenstvo. Medzi finalistami sa objavila povinnosť, ktorá už v minulosti bodovala, následne bola z legislatívy odstránená a v pozmenenej podobe sa od 15. novembra vrátila,“ dodáva Solík.

„Aj tohtoročná finálová desiatka nezmyslov zdôrazňuje potrebu zavedenia systémových zmien, ktoré zabránia rastu regulačnej záťaže a zároveň aj vzniku absurdít, aké vidíme v tejto ankete. Dôležité je tiež dôsledné vyhodnocovanie pripomienok v legislatívnom procese a počúvanie ľudí z praxe, čo sa často nedeje,“ uzatvára Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov.

Hlasujte za svojho favorita

Zmyslom ankety Byrokratický nezmysel roka je upriamovať pozornosť na byrokratické absurdity s cieľom ich odstránenia. Z 90 finalistov v uplynulých ročníkoch sa podarilo úplne alebo čiastočne vyriešiť takmer polovicu.

Hlasovať za Byrokratický nezmysel roka 2021 možno do 27. 12. 2021 na www.byrokratickynezmysel.sk

Názov Podstata problému
Platenie dane z nehnuteľností, ktoré nemôžu byť využívané na podnikateľskú činnosť V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 bolo od marca 2020 prijatých viacero obmedzení týkajúcich sa prevádzok, a teda aj možnosti využívania niektorých nehnuteľností na podnikanie. Mnohé prevádzky boli z dôvodu nariadení vlády veľkú časť roka 2020 zatvorené a tento stav pokračuje aj v roku 2021. Povinnosť platiť daň z nehnuteľností však pretrváva a samosprávy nemajú legálnu možnosť spätne túto daň za určené obdobie odpustiť.

Elektromobilita predbehla legislatívu

Na používanie elektromobilov zákony vo viacerých prípadoch pozabudli alebo stanovujú absurdné podmienky. Kým elektromobil sa odpisuje 2 roky, elektrobicykel 6 rokov. Ďalší problém sú cesťáky, pri vodíkovom aute žiaden problém, na elektromobil, žiaľ, legislatíva nepamätá. Tretím rozmerom je byrokratický labyrint, ktorý čaká používateľa firemného elektroauta, ak by ho chcel dobiť počas noci doma.
Z úradnej moci štát vymazal z obchodného registra fungujúce firmy bez dôkladného upozornenia Počas tretej vlny pandémie štát "čistil" obchodný register od neaktívnych firiem, ktoré si neplnia zákonné povinnosti. Informácia o tom, ktoré firmy budú vymazané bola zverejnená v Obchodnom vestníku. Viac zákon neprikazoval, a tak dotknuté firmy nedostali žiadne upozornenie do e-schránok, ani k tejto téme zodpovední nerobili žiadne tlačové konferencie. Výsledkom je, že "čistenie" zlikvidovalo aj fungujúce firmy, medzi nimi napríklad aj lekárske ambulancie.
Na výrobu školského nábytku treba logaritmické pravítko a asistenciu matematika Vyhláška určuje, že školský nábytok musí zohľadňovať rozdielnu výšku žiakov, okrem iného určuje napríklad aj nasledovné požiadavky: hĺbka sedacej plochy má podopierať najmenej 2/3 dĺžky stehna a pri zadnom sedení sa nesmie predný okraj sedadla dostať až do podkolennej jamky, šírka sedacej plochy musí zodpovedať šírke sedu (panvy) zväčšenej o 5 až 6 cm pre odev a postupnú deformáciu mäkkých tkanív sedením, horná hrana operadla má podopierať chrbát vo vzdialenosti 4 až 5 cm pod dolnými uhlami lopatiek, dolná hrana operadla má byť 16 až 17 cm nad sedadlom. Dokonca je špecifikované, že: „Pri používaní tabule musí byť dodržaný zrakový uhol, ktorého vrchol leží na zadnej hrane pracovnej plochy prvého stola žiaka pred tabuľou a je tvorený spojnicami zadnej hrany pracovnej plochy stola so stredom tabule a s jednou z bočných strán tabule, najviac 30 stupňov.“

Karanténu zamestnancov zaplatia od 1. decembra zamestnávatelia

Od 1.12.2021 sa ruší tzv. pandemické nemocenské vyplácané od prvého dňa zo Sociálnej poisťovne. Ak dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu nariadenej karantény a izolácie v súvislosti s nákazou koronavírusom (COVID-19) vznikla po 30. novembri 2021, platí to čo pri „klasickej" PN-ke, teda, že prvých 10 dní platí zamestnávateľ.
Čokoládu nemožno volať čokoláda bez novely vyhlášky Slovenská čokoládovňa vymyslela unikátny produkt - čokoládu s tekvicovým olejom zo slovenských tekvíc. Keďže boli prví, príslušná vyhláška neobsahovala túto ingredienciu čokolády. Riešením je nevolať produkt čokoláda, alebo požiadať ministerstvo o zmenu predpisu.

Opätovné zavedenie duplicitnej registrácie bankových účtov na daňovom úrade

Každý podnikateľ – platiteľ DPH má od 15.11.2021 povinnosť bezodkladne nahlasovať finančnej správe bankový účet, ktorý používa na podnikanie v súvislosti s DPH. Platitelia DPH k 15.11.2021 si túto povinnosť plnili do konca novembra (mali na to presne 16 dní), avšak túto povinnosť majú aj pri akejkoľvek zmene, založení či zrušení účtu. Ide o duplicitnú povinnosť, pretože tieto účty nahlasuje finančnej správe banka. Zároveň, ak sa chce odberateľ vyhnúť ručeniu za DPH, má platiť dodávateľovi iba na účet, ktorý má na finančnej správe oznámený. Teda okrem byrokracie s oznamovaním účtov ide o ďalšiu administratívu pre všetkých odberateľov, aby si pred úhradou faktúr overovali aj čísla účtov svojich dodávateľov.

Mimo obce majú rýchlorastúce stromy stopku

Pestovanie šľachtených rýchlorastúcich drevín ako Paulownia je možné len v intraviláne obce. Na sadenie alebo pestovanie na súkromnom pozemku za hranicou zastavaného územia obce sadiť je potrebný úradný súhlas. Žiadosti o povolenie na pestovanie týchto drevín s doložením certifikátu o pôvode a druhu dreviny (neinvazívny hybrid) však úrady "automaticky" zamietajú s odôvodnením, že tento druh dreviny ešte nie je v našich končinách preskúmaný. Táto situácia trvá roky, napriek tomu, že strom Paulownia je oficiálne pestovaný v Nemecku či Rakúsku, kde vznikajú energetické plantáže na stovkách hektárov a doposiaľ nebol zaznamenaný negatívny vplyv na biotopy.

Smernica určujúca tempo práce vydavateľom školských učebníc

Vydavatelia školských učebníc a didaktických pomôcok potrebujú odporúčaciu doložku od ministerstva školstva, ktorá potvrdzuje súlad so štátnym vzdelávacím programom a kvalitu. Iba na didaktické prostriedky s takouto doložkou poskytuje ministerstvo školám financie. Ak vydavateľ učebnice takúto doložku nezíska, smernica ministerstva školstva určuje, aký minimálny čas musí trvať zapracovanie pripomienok. Vydavateľ nemôže prepracovanú učebnicu predložiť skôr ako o 90 dní. Sú prípady, kedy to znamená, že nestihnú kvôli tejto minimálnej lehote nadchádzajúci školský rok.
Štát vyžaduje od konateľov údaje, ktoré má Pri zmene trvalého pobytu konateľa je potrebné aktualizovať údaje aj v obchodnom registri. Keďže sa už zmeny môžu podávať len elektronicky cez slovensko.sk, tak je potrebné sa prihlásiť pomocou občianskeho preukazu a priložiť dokument, ktorý zmenu trvalého pobytu potvrdzuje. Už samotný občiansky preukaz, ktorým sa konateľ prihlasuje, potrebné údaje obsahuje a štát nimi disponuje. Napriek tomu je v praxi vyžadované čestné vyhlásenie, ktoré je potrebné autorizovať (podpísať) týmto občianskym preukazom. Obchodné súdy často akceptujú aj elektronicky podpísaný scan samotného občianskeho preukazu, pomocou ktorého sa užívateľ prihlasuje pri návrhu tejto zmeny.

O Byrokratickom nezmysle roka

Byrokratický nezmysel je anticena pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy. Byrokratický nezmysel bol ocenený v roku 2015 v kategórii Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia v súťaži European enterprise promotion awards.

Anketa vznikla v roku 2012 a jej vyhlasovateľom je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska. Odborným konzultantom je Centrum lepšej regulácie Slovak Business Agency a partnermi sú Republiková únia zamestnávateľov, Slovenská komora daňových poradcov a portál Podnikajte.sk.