Hlasujte za Byrokratický nezmysel roka 2019

Podnikatelia majú už ôsmykrát možnosť hlasovať za Byrokratický nezmysel roka a prostredníctvom tejto “anticeny” upriamiť pozornosť kompetentných na legislatívne opatrenia, ktoré im zbytočne komplikujú život.

Top 10 byrokratických absurdít roka 2019

Počet námetov, ktoré podnikatelia a odborná verejnosť nominujú v posledných rokoch rastie. Do tohtoročnej ankety Byrokratický nezmysel roka prišlo 69 námetov. Zástupcovia podnikateľských organizácií z nich vybrali finálovú desiatku, o ktorej prebieha verejné hlasovanie. „V tohtoročných nomináciách dominovali námety, ktoré súvisia s digitalizáciou a antibyrokratickým zákonom. Podnikatelia očakávajú, že ich úrady nebudú otravovať s papiermi, potvrdeniami a informáciami, ktoré si vedia vzájomne vymeniť. Napriek pokroku je v tejto oblasti stále čo zlepšovať,“ hodnotí Ján Solík, predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska. „Značná časť tohtoročných námetov súvisí s novoprijatou legislatívou vyplývajúcou z poslaneckých návrhov. Tie sú schvaľované bez dôsledného pripomienkovania a analýz ich dopadov. Výsledkom sú v praxi nepoužiteľné regulácie so zdanilo vznešenými cieľmi,“ dopĺňa Solík.

Byrokratický nezmysel roka pomáha zlepšovať podnikateľské prostredie

Z nedávneho reprezentatívneho prieskumu zameraného na kvalitu podnikateľského prostredia vyplýva, že tretina podnikateľov hovorí, že nedokáže podnikať tak, aby neporušili žiaden zákon. Medzi najčastejšími dôvodmi uvádzajú časté zmeny zákonov a ich nejednoznačnosť. „V procese prípravy návrhov zmien zákonov súvisiacich s podnikateľským prostredím sú najmä menšie firmy na Slovensku pomerne pasívne,“ konštatuje Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov. „V nedávnom prieskume viac ako 80 %  predstaviteľov malých a stredných firiem deklarovalo, že nevyužívajú žiadnu možnosť participácie na legislatívnom procese. Top dôvodmi sú nedostatok času pri vysokej frekvencii návrhov zmien,“ konštatuje Hošták. „Anketou Byrokratický nezmysel roka sa snažíme osloviť najmä túto mlčiacu väčšiu. Vďaka predchádzajúcim ročníkom sa podarilo odstrániť viaceré z nominovaných nezmyslov. Nejde síce o systémové riešenie, ale význam má každé jedno zlepšenie,“ dopĺňa Solík.

Hlasujte za svojho favorita

Do 26. 12. 2019 môžu všetci záujemcovia dať svoj hlas jednému z desiatich “favoritov”, ktorých vybrali podnikateľské organizácie na základe podnetov od podnikateľov. Hlasovať za Byrokratický nezmysel roka 2019 možno na www.byrokratickynezmysel.sk

Názov Podstata problému
Ak reštaurácia použije na prípravu jedla mäso od dodávateľov z rôznych krajín nevie dodržať zákon

Niektoré reštaurácie objednávajú mäso od obchodníkov, ktorí im garantujú dodanie v čase, mieste a kvalite a neriešia pôvod. Ak príde mäso je od rôznych výrobcov (niekedy aj rôznych krajín) a reštaurácia z neho v daný deň varí pokrmy. Použije teda mix mäsa a nevie uviesť pôvod.

Povinnosť zamestnávateľov oznamovať voľné pracovné miesta Zbytočná byrokratická záťaž pre všetky skupiny podnikateľov, dokonca pod hrozbou sankcií. Podnikateľ by sa mal iniciatívne snažiť, aby našiel vhodnú formu, akou má propagovať voľné pracovné miesto, keďže len tak si zabezpečí dostatok vhodných kandidátov. Štát by mu nemal prikazovať, aby použil určitú platformu. Ide o podobne absurdnú situáciu, ako keby štát prikazoval podnikateľom, akou formou majú propagovať svoje produkty.

Dvojaký meter RTVS pri koncesionárskych poplatkoch zamestnávateľov

Pri zvýšení počtu zamestnancov RTVS na základe dát zo Sociálnej poisťovne automaticky zvyšuje podnikateľovi platbu za koncesionárske poplatky. V prípade, ak sa počet zamestnancov znižuje, už RTVS nepostupuje automaticky a čaká na impulz od zamestnávateľa, automaticky platbu nezníži.
Premlčaný dlh voči Sociálnej poisťovni zostáva navždy dlhom Sociálna poisťovňa niekedy vyrubuje poistné a penále aj za obdobia, ktoré presahujú premlčaciu dobu. V prípade, ak si dlžník úspešne uplatní námietku premlčania, Sociálna poisťovňa námietku právoplatne uzná a konanie o predpísaní poistného (príp. penále) zastaví. Napriek tomu je dlžník naďalej evidovaný v zozname dlžníkov a Sociálna poisťovňa odmieta premlčaný dlh odpísať a dochádza k absurdnej situácii. Zároveň Sociálna poisťovňa uplatňuje dvojaký meter na úroky z omeškania. Ak pri kontrole Sociálna poisťovňa zistí nedoplatky na poistnom, tak vyrubuje úroky z omeškania až do dátumu ich úhrady. Na druhej strane, ak má zamestnávateľ preplatky, ktoré v rámci tejto kontroly Sociálna poisťovňa oznámi, tieto neúročia. Daňové úrady uplatňujú v podobných prípadoch férovejší prístup.
Podnikateľ musí umožniť vodiacemu psovi vstup do prevádzky, aj keď nie je vycvičený Vodiaci pes má výnimku na vstup do prevádzok (napr. mäsiarstiev) či dopravných prostriedkov (napr. lietadiel), no žiaden zákon nepredpisuje skontrolovať jeho dostatočný výcvik a spôsobilosť. Na preukázanie stačí potvrdenie od hociktorého cvičiteľa, ktorý má voľnú živnosť, že pes je dobre vycvičený. Navyše na takto "vycvičeného" psa možno získať dotáciu 7303 €.
Erotické romány do parlamentnej či vedeckej knižnice Všetci slovenskí vydavatelia majú po vydaní knihy povinnosť zasielať na vlastné náklady tzv. "povinné výtlačky" do niekoľkých knižníc na Slovensku, inak im hrozí pokuta viac ako 3000 €. Dôvodom je uchovanie hodnôt národného kultúrneho dedičstva. Konzervačnú funkciu u nás plní také množstvo knižníc, aké takmer nikde vo svete. Sú medzi nimi inštitúcie ako Centrum vedecko-technických informácií SR, Štátna vedecká knižnica či Parlamentná knižnica NR SR. Do týchto knižníc musia vydavatelia povinne zasielať aj publikácie, ktoré s ich zameraním nemajú nič spoločné. V Parlamentnej knižnici tak napríklad podľa zákona majú ročne končiť stovky románov pre ženy či erotická literatúra, knihy pre deti, alebo knihy o mafii.
Zodpovednosť zamestnávateľa za duplicitné využitie príspevku na rekreáciu Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa. Ak má zamestnanec viac pracovných pomerov (napr. jeden plný úväzok + druhý polovičný alebo iné kombinácie) a využije rekreačné poukazy u oboch, tak za porušenia zákona zodpovedá zamestnávateľ, aj keď nemal nijakú možnosť si danú skutočnosť overiť.
Podľa Zákonníka práce sa 16,5 rovná 16 Od zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú ľudí vo viaczmennej prevádzke, sa očakáva zázrak. Má spočívať v tom, že do 16-hodinového časového úseku vtesnajú 16,5 hodiny. Problém sa týka stanovenia začiatku a konca zmien pri dvojzmennej prevádzke. Podľa paragrafu 85 Zákonníka práce má pracovný čas v dvojzmennej prevádzke „najviac 38 a trištvrte hodiny týždenne“. V paragrafe 90 sa však uvádza, že „ranná zmena sa nesmie v zásade začínať pred šiestou hodinou, odpoludňajšia zmena sa nesmie v zásade končiť po 22. hodine“. Ak je týždenný pracovný čas 38 a trištvrte hodiny, potom prvá zmena trvá sedem a trištvrte hodiny za deň plus 30 minút prestávka. Spolu to je 8 hodín a 15 minút. Teda dve zmeny trvajú spolu 16 hodín a 30 minút. A tu vzniká rozpor, pretože nie je možné vtesnať 16 hodín a 30 minút do rozmedzia medzi šiestou hodinou ráno a dvadsiatou druhou hodinou večer.
Predkladanie zbytočných potvrdení aj po prijatí zákona proti byrokracii Aj po zavedení tzv. zákona proti byrokracii na Slovensku stále existujú zákony, ktoré od podnikateľov vyžadujú množstvo zbytočných potvrdení. Príkladom je zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý od podnikateľov žiadajúcich o dotáciu vyžaduje, aby ministerstvu predložili (okrem iného) potvrdenie daňového úradu a Sociálnej poisťovne o nedoplatkoch, potvrdenie konkurzného súdu, že žiadateľ nie je v konkurze či potvrdenie inšpektorátu práce, že žiadateľ sa nedopustil porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania.
Zbytočné podpisy na dokladoch bránia digitalizácii Podľa aktuálnej definície zákona o účtovníctve je na každom účtovnom doklade potrebné uvádzať podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad, aj osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie a tiež označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje. Toto má za následok, že mnohé malé firmy neprechádzajú na elektronické účtovníctvo a elektronické uchovávanie účtovných dokladov, keďže nevedia toto zabezpečiť inak, než vytlačením dokladu, nalepením tzv. predkontačného lístka a ručným podpísaním.

O Byrokratickom nezmysle roka

Byrokratický nezmysel je anticena pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy. Byrokratický nezmysel bol ocenený v roku 2015 v kategórii Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia v súťaži European enterprise promotion awards.

Vyhlasovateľom ankety je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska. Odborným konzultantom je Centrum lepšej regulácie Slovak Business Agency a partnermi sú Republiková únia zamestnávateľov, Slovenská komora daňových poradcov a portál Podnikajte.sk