Zmeny v legislatíve od roku 2016

Prinášame prehľad významných legislatívnych zmien pre podnikateľov od roku 2016.

Zvýšenie odvodov SZČO (živnostníkov). Od januára 2016 je minimálna výška odvodov, ktoré musí SZČO (živnostník) platiť do príslušnej zdravotnej poisťovne 60,06 eura a Sociálnej poisťovne 142,20 eura, t. j. spolu vo výške 202,26 eura.

Zvýšenie minimálnej mzdy. Mesačná minimálna mzda je od roku 2016 najmenej 405,00 eur. Zamestnancom, ktorých práca je zaradená do najvyššej kategórie náročnosti patrí mesačná minimálna mzda 810,00 eur. Hodinová minimálna mzda sa zvýšila na najmenej 2,3280 eura.

Platenie DPH až po prijatí platby. Platitelia DPH sa od začiatku roka 2016 môžu rozhodnúť, či využijú spôsob uplatňovania DPH založený na platbách (hotovostných alebo bezhotovostných). V tomto prípade daňová povinnosť dodávateľovi vznikne až vtedy, keď mu odberateľ zaplatí a v rozsahu zodpovedajúcom výške platby. Zmeny však prinesú niekoľko komplikácií.

Virtuálne registračné pokladnice pre všetkých. Od roku 2016 sa môžu všetci podnikatelia, ktorí majú povinnosť evidovať tržby, rozhodnúť, či budú používať virtuálnu registračnú pokladnicu alebo klasickú elektronickú registračnú pokladnicu.

Splatenie základného imania pri založení s.r.o. v hotovosti. Povinnosť splatiť peňažné vklady do základného imania pri založení s.r.o. na osobitný samostatný bankový účet sa od roku 2016 ruší.

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie sa s rastom minimálnej mzdy nezvýši. Aj v roku 2016 predstavuje mesačná odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v základnej výške 380 eur.

Odvodová úľava na zamestnancov z najmenej rozvinutých okresov. Pri zamestnaní zamestnanca z najmenej rozvinutého okresu platí zamestnávateľ počas prvých 12 mesiacov sociálne odvody len na úrazové poistenie a garančné poistenie. Zdravotné odvody bude za takéhoto zamestnanca platiť štát. Musia byť však splnené aj ďalšie zákonné podmienky.

Zmeny vo výpočte sankcií podľa daňového poriadku. Začiatkom roka 2016 sa zmenil spôsob výpočtu niektorých pokút a zaviedla sa úhrnná pokuta (t.j. spoločná pokuta za viac samostatných porušení v rámci jedného zákona). O výške pokuty bude rozhodovať aj to, či si chybu v daniach prizná podnikateľ, alebo ju odhalí správca dane.

Zavedenie inštitútu spoločnosť v kríze. Spoločnosti s ručením obmedzeným a ďalšie vybrané obchodné spoločnosti musia od roku 2016 sledovať pomer vlastného imania a záväzkov. Obchodný zákonník ustanovuje pomery (pre rok 2016 je to 4 ku 100), kedy spoločnosti hrozí úpadok. Ak spoločnosť s ručením obmedzeným v úpadku už je, tak má konateľ povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu, inak mu hrozí pokuta 12 500 eur.