Zmeny v daňovej legislatíve od roku 2012

Napriek odloženiu daňovo odvodovej reformy čaká podnikateľov od 1.1.2012 množstvo zmien týkajúcich sa zdaňovania príjmov, dane z pridanej hodnoty, či platenia daní.

Elektronická komunikácia s daňovým úradom pre platiteľov DPH

Daňová správa začiatkom roka 2012 plánuje zavedenie novej formy elektronickej komunikácie, ktorá by mala daňovým subjektom zjednodušiť komunikáciu s daňovými úradmi (od roku 2013 finančnými úradmi). Nový Daňový poriadok (Zákon č. 563/2009 Z. z.) zavádza pre niektoré skupiny daňových subjektov povinnosť doručovať podania daňovému a colnému orgánu výlučne elektronicky. Pôvodná účinnosť elektronickej komunikácie bola stanovená na 1.1.2012, schválená bola však ďalšia novela, ktorá posúva účinnosť povinnosti komunikovať elektronicky pre vymedzené daňové subjekty z pôvodného termínu 1. januára 2012 na 1. apríla 2012. Ďalšie informácie

Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2012 (novely zákona o DPH)

Zákon o dani z pridanej hodnoty prechádza mnohými novelizáciami. Zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony novelizoval aj zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Niektoré ustanovenia nadobúdajú účinnosť 1.1.2012, ďalšie až 1.1.2013. Ďalšia novela zákona o DPH je v legislatívnom procese, 15. októbra 2011 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona. Ďalšie informácie

Dôležité zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 01. 01. 2012

Hoci sa sadzba dane z príjmov nemení, schávlené úpravy budú v konečnom dôsledku znamenať, že na dani z príjmov zaplatíme od 01. 01. 2012 opäť viac. Ďalšie informácie

Zmeny týkajúce sa dane z motorvých vozidiel

Novela zákona upravuje predmet dane a odstraňuje niekotré legislatívne "diery". Ďalšie informácie

Zriadenie registera účtovných závierok

Národná rada Slovenskej republiky schválila 1. decembra 2011 novelu zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. Niektoré ustanovenia novely nadobudnú účinnosť 31. decembra 2011, kým ďalšie ustanovenia nadobudnú účinnosť 1. januára 2012 a 1. januára 2013. Novelou zákona o účtovníctve účinnou od 01. 01. 2012 MF SR zriaďuje a vedie register účtovných závierok. Ďalšie informácie