Slovensko stúpa na celosvetovom podnikateľskom rebríčku

Ide nám internacionalizácia a networking a zároveň máme k dispozícii dostatok rizikového kapitálu. Naopak, horšie sme na tom s príležitosťami k podnikaniu a s konkurenciou, ktorá nás vie potrápiť. Celosvetovo sme sa v rebríčku 137 krajín umiestnili na 37. mieste. Čo všetko ešte o Slovensku hovorí Svetový Index Podnikania (Global Entrepreneurship index) a o aký ukazovateľ vlastne ide?

Čo je Global Entrepreneurship Index a odkiaľ sa vzal?

Global Entrepreneurship Index (GEI) je ukazovateľ stavu podnikateľského prostredia v jednotlivých krajinách na celom svete. Meria sa každoročne a jeho “vydavateľom” je organizácia s názvom Global Entrepreneurship Network (GEN).
Ide o organizáciu, ktorá zastrešuje celosvetovo najväčšiu sieť podnikateľských združení a organizácií, ktoré sa venujú podnikaniu. GEN má vo svojom portfóliu okrem GEI množstvo ďalších aktivít, okrem iného každoročne organizuje aj najväčšie svetové podnikateľské podujatie s názvom Global Entrepreneurship Week (Globálny týždeň podnikania), ktorý lokálne na Slovensku zastrešuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska.

Princíp merania

Global Entrepreneurship Index poskytuje detailný pohľad na podnikateľský ekosystém v krajine a na jeho zdravie. Index využíva metodológiu, ktorá spája podnikateľské prostredie krajiny s individuálnymi podnikateľskými postojmi, schopnosťami a úsilím. Index dáva zákonodarcom a tvorcom politík nástroj na pochopenie silných a slabých stránok podnikateľského ekosystému krajiny, čím im umožňuje implementovať také zákony, ktoré podporia podnikanie.

GEI sa zameriava na podnikateľský vývoj krajiny, teda v ktorom vývojovom štádiu sa nachádza podnikateľské prostredie skúmanej krajiny. Index rozlišuje tri základné etapy - etapa založená na základných výrobných faktoroch, etapa založená na zefektívňovaní a etapa založená na inováciách. Každá skúmaná krajina sa môže nachádzať v inej etape. Metrika indexu to zohľadňuje a vďaka tomu presnejšie a komplexnejšie zostavuje finálny rebríček krajín.
GEI skúma 14 pilierov podnikania, rozdelených do troch skupín, podľa povahy. Tieto skupiny sa pôvodne po anglicky nazývajú tzv. 3A - attitudes, abilities and aspirations, teda postoje, schopnosti a úsilie. Z týchto skúmaných premenných sa nakoniec vytvoril rebríček všetkých zapojených krajín, ktorých bolo v roku 2016 132 a v roku 2017 už 137.

14 pilierov podnikania

Celkový rebríček GEI sa zostavuje podľa zhodnotenia všetkých týchto pilierov. Aké sú teda kritériá hodnotenia?
Do skupiny ATTITUDES - POSTOJE patria:

 1. Opportunity Perception - Vnímanie príležitostí
 2. Startup Skills - Startup zručnosti
 3. Risk Acceptance - Akceptácia rizika
 4. Networking
 5. Cultural Support - Kultúrna podpora

Do skupiny ABILITIES - SCHOPNOSTI patria:

 1. Opportunity Startup - Príležitosti na rezbeh podnikania
 2. Technology Absorption - Vstrebávanie technológií
 3. Human Capital - Ľudský kapitál
 4. Competition - Konkurencia

Do skupiny ASPIRATIONS - ÚSILIE patria:

 1. Product Innovation - Produktové inovácie
 2. Process Innovation - Inovácie procesov
 3. High Growth - Vysorastúci biznis
 4. Internationalization - Internacionalizácia
 5. Risk Capital - Rizikový kapitál

Ako sa umiestnilo Slovensko?

Slovensko ako rozvinutá krajina sa nachádza v tretej etape podnikateľského vývoja, a teda v etape poháňanej alebo riadenej inováciami. Celosvetovo sa Slovensko umiestnilo v Global Entrepreneurship Indexe na 37. mieste a na 23. mieste vo výbere 40 európskych krajín.

Zo všetkých troch skupín dosiahlo v GEI 2016 Slovensko najlepšie hodnotenie v skupine nazývanej “Aspirations”, dostalo sa do prvej 25-ky zo všetkých krajín. V GEI 2017 bola táto skupina takisto najsilnejšou a Slovensko sa posunulo o jednu priečku vyššie, teda na 24. miesto.

Najsilnejšími stránkami Slovenska podľa GEI 2016 boli:

 1. Internacionalizácia - zahŕňa export, ale aj otvorenosť ekonomiky voči zahraničným investíciám
 2. Networking - networking kombinuje podnikateľove skúsenosti a znalosti so schopnosťou využívať internet pre podnikateľské účely. Podnikatelia, ktorí majú lepšie siete kontaktov, majú väčšiu šancu na úspech, lepší prístup ku zdrojom a vedia lepšie identifikovať príležitosti.
 3. Rizikový kapitál - dostupnosť rizikového kapitálu, zloženého z dvoch faktorov, a to neformálneho investovania a formálneho investovania napr. cez inštitúcie spravujúce venture fondy

V GEI 2017 zostala na Slovensku prvá priečka v rámci pilierov nezmenená, druhú priečku obsadila Akceptácia rizika (či je podnikateľ ochotný akceptovať riziko a aj napriek strachu z neistoty urobiť potrebné kroky k tomu, aby rozbehol biznis) a tretiu Vysokorastúci biznis (percentuálny podiel vysokorastúcich firiem, teda takých, ktoré chcú zamestnať aspon 10 ľudí a narásť aspoň o 50% za päť rokov, kombinovaný s vyspelou podnikateľskou stratégiou).

Najslabšími stránkami Slovenska v GEI 2016 boli:

 1. Vnímanie príležitostí - potenciál identifikácie možností na štart biznisu, ktorý závisí od veľkosti domáceho trhu a miery urbanizácie
 2. Príležitosti na rozbeh podnikania - ukazovateľ meria pomer ľudí, ktorí majú príležitosť a motiváciu začať podnikať oproti celkovej podnikateľskej aktivite, kde sú zahrnutí aj podnikatelia z “donútenia”, teda tí, ktorí nemajú inú pracovnú možnosť
 3. Konkurencia - ukazovateľ meria jedinečnosť produktu či podnikania kombinovanú s trhovou silou existujúcich podnikov a podnikateľských skupín

V GEI 2017 prvú priečku medzi piliermi ovplyvňujúcimi podnikanie obsadila Konkurencia, na druhej priečke sa umiestnilo Vnímanie príležitostí a treťou najslabšou stránkou sa stala Kultúrna podpora (názor ľudí v krajine na podnikanie a podnikateľov v kombinácii s  mierou korupcie, ktorá tento názor ovplyvňuje).