Prieskum potrieb mladých podnikateľov a prekážok v ich podnikaní - zistenia

Prieskum potrieb mladých podnikateľov v SR a prekážok v ich podnikaní bol zameraný na identifikáciu základných problémov ťažiacich mladých podnikateľov s nadväznou analýzou bariér zabraňujúcich rozvoju podnikania mladých ľudí na Slovensku.

Cieľom prieskumu bolo zistiť vnímanie a postoj mladých ľudí k podnikaniu a analyzovať príčiny tohto stavu,
zhodnotiť kritické miesta v raných štádiách podnikania prostredníctvom spätného pohľadu, identifikovať
rozdiely v postoji k podnikaniu z hľadiska rôznych skupín respondentov, analyzovať informačné zdroje,
kvalitu informácií a efektivitu ich poskytovania a využívania, zhodnotiť vnímanie podporných programov
a analyzovať informovanosť o nich a identifikovať návrhy na zmenu, doplnenie a zvýšenie dostupnosti
podporných programov v oblasti priamej aj nepriamej podpory pre mladých podnikateľov.

Do prieskumu sa zapojilo sa do 1232 respondentov, z toho 908 bolo potenciálnych podnikateľov a 324
v čase realizovania prieskumu už podnikalo.


Stručné zhrnutie výsledkov výskumu nájdete na nasledujúcich stranách. Tento výskumný projekt
financovala IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Výsledky reprezentujú výlučne názor autorov a nemusia
reprezentovať názory a stanoviská IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže.

Súbory na stiahnutie