Povinné úradné elektronické schránky od 01.01.2017

Úrady budú doručovať každej firme – obchodnej spoločnosti (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.) úradné dokumenty do elektronickej schránky, a teda nie ako si zvyknutý – v listinnej podobe. Tieto dokumenty sa budú považovať za platné a doručené, aj keď si ich neprečítaš.

Týkajú sa úradné elektronické schránky aj mňa?

Úradná elektronická schránka bude povinná pre každú firmu – obchodnú spoločnosť a z toho vyplývajú isté povinnosti pre konateľov.

Ak si živnostník, bežný občan, a teda nepodnikateľ, tak to nie je pre teba povinné, ale dobrovoľné – schránku máš, ale je na tebe či si ju aktivuješ.

Na čo slúži úradná elektronická schránka a aké má podnikateľ povinnosti?

Úrady budú s tebou komunikovať prostredníctvom nej a ty s nimi tiež. To znamená, že všetky úradné dokumenty: rôzne oznámenia, súdne rozhodnutia, výzvy, upozornenia a podobne budú zasielané priamo tam.

Elektronická úradná správa do vlastných rúk vrátane všetkých jej elektronických príloh sa považuje za doručenú firme potvrdením elektronickej doručenky (prečítaním správy) alebo uplynutím 15-dňovej lehoty odo dňa nasledujúceho po dni jej prijatia do elektronickej schránky – aj vtedy ak si ju firma neprečíta.

Ostatné elektronické úradné správy sa považujú za doručené v deň bezprostredne nasledujúcom po dni ich prijatia do elektronickej schránky.

Čo všetko potrebujem na prístup do úradnej elektronickej schránky a kde si to môžem vybaviť?

Musíš mať elektronický občiansky preukaz s čipom, eID kartu, na prístup do úradnej elektronickej schránky a ak ho ešte nemáš, nečakaj na jeho vybavenie do decembra. Ak ho máš – musíš ho mať aktívny, a teda mať k nemu aktivovaný bezpečnostný osobný kód BOK.

Na oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru (podľa svojho trvalého bydliska) osobne požiadaš o nový občiansky, ale aj BOK a nezabudni tiež požiadať o čítačku čipových kariet, ktorú pripojíš k počítaču, potrebuješ špecifický softvér a prístupové heslá.

Čo ak som konateľ cudzinec?

Namiesto občianskeho preukazu s čipom potrebuješ doklad o pobyte s čipom (vybavíš na oddelení cudzineckej polície v mieste pobytu) a bezpečnostný osobný kód BOK (vybavíš na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície).

Ak nemáš doklad o pobyte – musíš na prístup do elektronickej schránky splnomocniť osobu, ktorá už disponuje dokladom s čipom (eID/doklad o pobyte) a BOK.

Prečítaj si viac o elektronických stránkach, pozri sa tiež na stránku slovensko.sk