Pomáhame podnikateľom akcelerovať ich biznis

ZMPS je spolupracujúcou inštitúciou v rámci Schémy poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov, v rámci ktorej realizuje ZMPS v období od decembra 2010 do marca 2011 program poradenstva pre malých a stredných podnikateľov.

Program poradenstva je zameraný na podporu zvyšovania konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov (MSP) a na napomáhanie začínajúcim a existujúcim MSP prekonať problémy spojené s podnikateľskou činnosťou potrebných pre úspešné fungovanie a rozvoj podniku. Jeho realizáciou sa sleduje: zvýšenie miery prežitia malých a stredných podnikov; zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov; udržanie zamestnanosti a podpora tvorby nových pracovných miest v jednotlivých regiónoch SR.

Poskytované služby v oblasti poradenstva zahrňujú:

  • informačné služby – poskytovanie informácií o podporných programoch pre MSP, o možnostiach financovania podnikateľských projektov a službách určených pre MSP poskytovaných spolupracujúcimi inštitúciami,
  • poradenské služby – poradenstvo súvisiace s podnikaním najmä v nasledovných oblastiach:

-    manažment malých a stredných podnikov,
-    krízový manažment malých a stredných podnikov
-    finančné riadenie malých a stredných podnikov,
-    dane a účtovníctvo,
-    marketing a telemarketing malých a stredných podnikov,
-    ochrana duševného vlastníctva - patentovania, ochrana ochranných známok, úžitkových vzorov, priemyselných vzorov, licencií a pod.,
-    elektronický obchod a elektronický podpis,
-    obchodné, pracovné, finančné, občianske a správne právo,
-    vypracovanie podnikateľských zámerov,
-    vypracovanie posudkov na podnikateľské zámery,
-    podnikanie a podnikateľské prostredie v členských krajinách EÚ,
-    pravidlá spoločného trhu EÚ,
-    príprava projektov na čerpanie prostriedkov z programov pomoci určených MSP financovaných zo štrukturálnych fondov,
-    reštrukturalizácia podniku.

Poskytovateľom pomoci a vyhlasovateľom Schémy je Ministerstvo hospodárstva SR, vykonávateľom Schémy je Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania. Pomoc v oblasti poradenstva sa realizuje prostredníctvom spolupracujúcich inštitúcií. Jednou z nich je aj Združenie mladých podnikateľov Slovenska, ktoré využíva externých expertov na jednotlivé oblasti, aby záujemcom o poradenstvo dokázalo poskytnúť rady a informácie na vysokej odbornej úrovni.

Pre koho je poradenstvo určené

Príjemcami pomoci sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky a spĺňajú definíciu malého alebo stredného podniku. Určujúcou definíciou mikro, malých a stredných podnikov (MSP) je definícia uvedená v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6.augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa čl. 87 a 88 Zmluvy (všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (Ú. V. L 214, 9.8.2008).


Poradenské služby de minimis v rámci tejto Schémy je možné poskytnúť vo všetkých sektoroch okrem:

  1. pomoci poskytnutej podnikom pôsobiacim v sektore rybolovu a akvakultúry, ako je stanovené v nariadení Rady (ES) č. 104/2000;
  2. pomoci poskytnutej podnikom pôsobiacim v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych  produktov vymenovaných v prílohe I k Zmluve o založení ES;
  3. pomoci poskytnutej podnikom pôsobiacim v oblasti spracovania a odbytu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I k Zmluve o založení ES (viď príloha č. 7),

i)     ktorej výška je stanovená na základe ceny alebo množstva kúpených produktov od prvovýrobcu alebo produktov uvedených na trh príslušným podnikom;
ii)     keď pomoc je podmienená tým, že je čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom;

  1. pomoci na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou;
  2. pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domácich tovarov pred dovezenými;
  3. pomoci poskytnutej podnikom pôsobiacim v uhoľnom sektore, ako je uvedené v nariadení (ES) č. 1407/2002;
  4. pomoci na vozidlá cestnej nákladnej dopravy udelenej podnikom, ktoré vykonávajú cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu;
  5. pomoci poskytnutej podnikom v ťažkostiach.

 

Aké sú finančné a časové podmienky poradenstva


Pre začínajúceho podnikateľa (podnikateľ podnikajúci menej ako 3 roky od dátumu vydania živnostenského listu, oprávnenia na podnikanie na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov pre fyzické osoby, alebo zápisu do obchodného registra) je výška pomoci určená takto:

Maximálny počet hodín % Dotácie Výška dotácie Spoluúčasť podnikateľa Celková cena hodiny konzultácií
2 hodiny informačných 100% z poplatku 27 € 0 € 27 €
12 hodín odborných poradenských služieb 80% z poplatku 21,6 € 5,4 € 27 €
46 hodín odborných poradenských služieb 40 % z poplatku 10,8 € 16,2 € 27 €

Začínajúci podnikateľ môže získať ročne 60 hodín dotovaných poradenských služieb v objeme 810 EUR, čo predstavuje 50% z celkovej sumy 1 620 EUR.

Pre existujúceho podnikateľa (podnikateľ podnikajúci viac ako 3 roky od dátumu vydania živnostenského listu, oprávnenia na podnikanie na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov pre fyzické osoby, alebo zápisu do obchodného registra) je výška pomoci určená takto:

Maximálny počet hodín % Dotácie Výška dotácie Spoluúčasť podnikateľa Celková cena hodiny konzultácií
1 hodina informačných 100% z poplatku 27 € 0 € 27 €
49 hodín odborných poradenských služieb 50% z poplatku 13,5 € 13,5 € 27 €
10 hodín odborných poradenských služieb 45 % z poplatku 12,15 € 14,85 € 27 €

 

Existujúci podnikateľ môže získať ročne 60 hodín dotovaných poradenských služieb v objeme 810 EUR, čo predstavuje 50% z celkovej sumy 1 620 EUR.


ZMPS poskytuje poradenské služby pre svojich členov vo všetkých regiónoch SR, pre nečlenov iba v Bratislave.

V prípade záujmu o poradenské služby je potrebné vyplniť kontaktný formulár, v ktorom uvediete, o ktoré odborné témy v rámci poradenstva máte záujem a v akom približne časovom rozsahu, následne Vás budeme kontaktovať s návrhmi termínov. Na prvé  stretnutie je potrebné si priniesť kópiu výpisu z obchodného registra alebo iného dokladu o oprávnení na podnikanie.


V prípade záujmu prekračujúceho kapacitné možnosti ZMPS budú uprednostnení členovia ZMPS.