Legislatívne zmeny od 1. 1. 2015

Aké zmeny ovplyvnia podnikanie od roku 2015? Prinášame stručný prehľad.

Schválené legislatívne zmeny

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválená novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty zachováva výšku základnej sadzby DPH na 20 % a mení zásadným spôsobom zdaňovanie elektronických služieb poskytovaných nezdaniteľným osobám (napr. občanom) v rámci EÚ. Ďalej táto novela znižuje hodnotu tovaru, ktorá rozhoduje o tom, kto bude podávať súhrnný výkaz štvrťročne a kto mesačne. Od 1.1. 2015 sa zavedie čiastkový protokol pre vyplatenie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly. Podrobnejšie informácie o schválenej novele nájdete v článku Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. 1. 2015

Zákon o správe daní (daňový poriadok)

V nadväznosti na schválenú novelu zákona o DPH sa zavádza čiastkový protokol. Ďalšou zmenou bude skrátenie lehoty pre výmaz z „čiernej listiny“ z 12 na 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní rozširuje okruh osôb, ktoré budú môcť možnosť zastupovať viacero daňových subjektov. Podrobnejšie informácie o schválenej novele nájdete v článku Novela zákona o správe daní (daňového poriadku) od roku 2015

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Najdôležitejšie schválené zmeny v zákone č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa týkajú on-line pripojenia elektronickej registračnej pokladnice s informačným systémom finančnej správy, pridelenia daňového kódu pokladnice a pokút uložených správcom dane (účinnosť zmien v oblasti pokút je 01. 10. 2014). Podrobnejšie informácie o schválenej novele.

Zákon o životnom minime

Po prvý krát sa suma životného minima k 1. 7. 2014 nezmenila, teda ostala na úrovni 198,09€.

Zákon o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru

Zákon bude účinný od 15. 12. 2014. Účelom Centrálneho elektronického priečinka je uľahčiť medzinárodné obchodovanie prostredníctvom elektronizácie služieb v medzinárodnom obchode. Prostredníctvom tohto informačného systému budú môcť bezplatne elektronicky navzájom komunikovať podnikatelia so štátnymi inštitúciami v súvislosti so zahraničným obchodovaním prostredníctvom elektronických formulárov. Centrálneho elektronického priečinku

Pripravované legislatívne zmeny

V oblasti dani z príjmov, zriaďovania obchodných spoločností a účtovníctva bolo do legislatívneho procesu predložených niekoľko noviel zákonov, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť podnikanie v SR.

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Cieľom návrhu novely zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice je zaviesť virtuálne registračné pokladnice a rozšíriť povinnosti používať pokladnicu aj u notárov, zubárov, lekárov či podnikateľov v oblasti hotelových služieb.

Zákon o dani z príjmov

Predložený návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov prináša množstvo zmien. Kľúčové sú:

 • zmeny v daňovom odpisovaní hmotného majetku,
 • reštrikcie pri uplatňovaní paušálnych výdavkov na pohonné látky,
 • „super odpočet“ nákladov na výskum a vývoj
 • zavedenie transferového oceňovania aj na domáce transakcie prepojených subjektov

a mnoho iných zmien, o ktorých sa dočítate podrobnejšie v článku Novela zákona o dani z príjmov od roku 2015 (návrh) a o pripravovaných zmenách v platbách dane sa dočítate tu.

Zákon o sociálnom poistení

MPSVaR predložilo návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení , ktorý zvyšuje odvodovú výnimku pre študentov zo 159€ na 200€ a zároveň jej výšku zjednocuje pre všetky kategórie študentov.

Zákon o účtovníctve

Najvýznamnejšie zmeny, ktoré sú navrhnuté v novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve sú:

 • začlenenie účtovných jednotiek do jednej z troch veľkostných skupín,
 • ukladanie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok,
 • prihliadanie na veľkostnú skupinu pri ukladaní pokút v oblasti účtovných závierok.

Ďalšie zmeny sa dočítate v článku Novela zákona o účtovníctve od roku 2015 (návrh)

Obchodný zákonník

Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka zásadne zmení podmienky v oblasti spoločností s ručením obmedzeným. Kľúčové zmeny sú:

 • zavedenie spoločnosti s ručením obmedzeným so základným imaním 1 €,
 • rozdelenie s.r.o. na dva typy:
  • spoločnosť povinná uvádzať základné imanie,
  • ostatné spoločnosti s ručením obmedzeným,
 • obmedzenie počtu spoločníkov pri spoločnostiach povinných uvádzať základné imanie,
 • obmedzenie práv pri vyplácaní ziskov spoločníkom,
 • zavedenie termínu „spoločnosť v kríze“, ktorá bude mať:
  • zákaz vrátiť pôžičku od spoločníka, ak je spoločnosť v kríze,
  • povinnosť mesačne zostavovať mimoriadnu účtovnú závierku,
 • zavedenie registra diskvalifikovaných osôb – osoby, ktoré nemôžu vykonávať funkciu člena štatutárneho resp. dozorného orgánu,
 • výpis z obchodného registra v elektronickej forme bude zadarmo.