Financie pre podnikateľov do 29 rokov

Pomocná ruka pre mladých podnikateľov je názov nového podporného programu, ktorý spustila Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania.

Cieľ programu

Cieľom je umožniť rozvoj začínajúcich mladých podnikateľov, zvýšiť mieru prežitia existujúcich mladých podnikateľov, prispieť k tvorbe nových pracovných miest pre mladých zamestnancov v jednotlivých regiónoch SR.

Predmetom programu „Pomocná ruka mladým“ je sprístupnenie finančných zdrojov  podnikateľom: 

  • vo veku do 29 rokov vrátane, a to formou majetkového vstupu do obchodných spoločností, v ktorých sú títo podnikatelia spoločníkom, 
  • formou majetkového vstupu do obchodných spoločností, v ktorých títo podnikatelia vytvoria minimálne 1 nové pracovné miesto po dobu majetkového vstupu v obchodnej spoločnosti, a toto bude obsadené zamestnancom vo veku do 29 rokov vrátane.

Čo môže podnikateľ získať?

V rámci programu Pomocná ruka pre mladých podnikateľov sa poskytuje investícia (dočasný majetkový vstup poskytovateľa do vlastného imania obchodnej spoločnosti podnikateľa), a to vo forme obchodného podielu. Minimálna výška investície je 5 000 eur a maximálna výška investície je 100 000 eur. Investičné obdobie je od 6 mesiacov do 5 rokov.

Kto môže získať podporu?

Príjemcom môže byť podnikateľ, ktorý:

a) je právnickou osobou 
b) zamestnáva menej ako 50 zamestnancov
c) je registrovaný a zapísaný v obchodnom registri, a má sídlo/miesto podnikania na území SR
d) spĺňa definíciu mikro podniku / podnikateľa, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb
e) preukázal bezúhonnosť doložením výpisu z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu.

Viac informácií: http://www.nadsme.sk/sk/content/pomocna-ruka-pre-mladych-podnikatelov