Darujte 2 % z daní za rok 2021 na podporu podnikania mladých

Podporte aktivity Združenia mladých podnikateľov Slovenska prostredníctvom 2 % z vašich daní. My ich premeníme na inšpiratívne a vzdelávacie podujatia, workshopy, projekty a ďalšie aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju podnikateľského prostredia na Slovensku.

Vzájomná podpora podnikateľov vedie k lepším výsledkom

Podnikatelia podporujú štát, či už formou odvodov alebo platením daní. Zo skúsenosti však vieme, že podnikateľom sa nedostáva spätná väzba a podpora, akú by si za svoju aktívnu prácu a prínos zaslúžili. Spoločnou iniciatívou dokážeme viac :)

Ak podnikáte, chceli by ste sa podnikaniu aktívne venovať alebo vás jednoducho zaujala naša činnosť, venujte ZMPS svoje 2 % a budujte spolu s nami lepšie prostredie pre podnikateľov.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % z dane za rok 2021 pre Združenie mladých podnikateľov Slovenska

IČO: 42178886

Obchodné meno (názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska

Poznámka: Dátum 31.03.2022, ktorý uvádzame nižšie, platí pre podanie daňového priznania za kalendárny rok 2021 v riadnej lehote. Ak podáte oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, nový termín môže byť koniec apríla, mája, júna či najneskôr koniec septembra (v prípade príjmov aj zo zdrojov v zahraničí). Najčastejšie si daňovníci odkladajú daňové priznanie do 30. júna, pre nich teda platia uvedené pravidlá s tým, že hraničný termín je 30.06.2022 namiesto 31.03.2022.

Postup pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samy a SZČO (najmä fyzické osoby podnikateľov)

 1. Vyčíslite 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
 2. Ak vypĺňate daňové priznanie typu A pre fyzické osoby, vpíšte údaje prijímateľa 2 % vašej zaplatenej dane v VIII. oddiele:
  • IČO: 42178886 (zarovnáva sa sprava, nepoužité polia zostávajú prázdne)
  • Obchodné meno (názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska
 3. Ak vypĺňate daňové priznanie typu B pre fyzické osoby, vpíšte údaje prijímateľa 2 % vašej zaplatenej dane v XII. oddiele:
  • IČO: 42178886 (zarovnáva sa sprava, nepoužité polia zostávajú prázdne)
  • Obchodné meno (názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad, resp. podajte elektronicky do 31.03.2022 (ak podávate v listinnej podobe, nezabudnite na podpis v tomto oddiele).
 5. Zaplaťte vyčíslenú daň v daňovom priznaní v rovnakej lehote.

Postup pre zamestnancov - ak zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov

 1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15.02.2022.
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 3. Z Potvrdenia o zaplatení dane:
  • prevezmite dátum zaplatenia dane
  • vyčíslite 2 % z vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
 4. Vypíšte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %, zaplatenej dane
  • Rok: 2021
  • Údaje prijímateľa:
   • IČO: 42178886 (zarovnáva sa sprava, nepoužité polia zostávajú prázdne)
   • Obchodné meno (názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska
 5. Vyhlásenie podpíšte a na daňový úrad vášho bydliska doručte/pošlite poštou do 02.05.2022:
  • Vyhlásenie o poukázaní 2 % (priložené tlačivo pod článkom)
  • Potvrdenie o zaplatení dane (získate od zamestnávateľa, najneskôr do 19.04.2022)

Poznámka: Podiel do výšky 3 % dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. počas najmenej 40 hodín, pričom kópia písomného potvrdenia o výkone tejto činnosti je prílohou daňového priznania.

Postup pre právnické osoby (s.r.o. a iné právne formy)

 1. Vyčíslite maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov, minimálne však 8 € pre jedného prijímateľa (vypočíta sa zo sumy dane uvedenej na riadku 1080 daňového priznania, prípadne zníženej o sumu uvedené na riadku 1090).
 2. Poukážte 1 % z dane podľa daňového priznania – ak do 31.03.2022 nedarujete finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (nemusí byť Združenie mladých podnikateľov Slovenska) – v daňovom priznaní vypĺňate v časti VI. riadok 4.
 3. Poukážte 2 % z dane podľa daňového priznania - ak do 31.03.2022 darujete finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (nemusí byť Združenie mladých podnikateľov Slovenska) – v daňovom priznaní vypĺňate v časti VI. riadok 3.
 4. V daňovom priznaní vpíšte údaje prijímateľa (časť VI.):
  • IČO: 42178886 (zarovnáva sa sprava, nepoužité polia zostávajú prázdne)
  • Obchodné meno (názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska
 5. Pokiaľ si právnická osoba vyberie viac prijímateľov, vypĺňa tretiu prílohu (poslednú stranu) daňového priznania PO a uvedie analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chce v ich prospech poukázať. V časti VI. riadok 5 uvedie, koľkým prijímateľom chce podiel zaplatenej dane poukázať.
 6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad do 31.03.2022.
 7. Zaplaťte vyčíslenú daň v daňovom priznaní v rovnakej lehote.

Pozor na časté chyby pri poukazovaní 2 % 

 • Nesprávne vyplnenie údajov o prijímateľovi alebo použitie neaktuálneho tlačiva - aktuálne vzory tlačív daňových priznaní a vyhlásenie viď nižšie.
 • Nedodržanie termínu podania - daňové priznanie, ktoré obsahuje Vyhlásenie, musí byť podané v zákonnej, resp. predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 31. 03. 2022 (30. 06. 2022, resp. maximálne 30. 09. 2022) a samotné Vyhlásenie do 02. 05. 2022.
 • Nesprávne vyčíslenie sumy % podielu dane (postupujte podľa vzorcov v daňovom priznaní)

Súbory na stiahnutie